top of page

rekisteri- ja tietosuojaseloste

AHONENPRO XPERIENCE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Y-tunnus 2166377-8

 

1. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Ahonenpro Xperience EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.6.2022.

 

2. REKISTERINPITÄJÄ

Jarno Ahonen

Osmankäämintie 44 C

01300 VANTAA

 

3. REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Jarno Ahonen

e-mail: jarno@ahonenpro.fi

mobile: +358 45 217 5585

 

4. REKISTERIN NIMI

Ahonenpro Xperience asiakasrekisteri

 

5. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöstä, joka velvoittaa koulutetun hierojan laatimaan/säilyttämään potilasasiakirjoja ja pitämään salassa niihin sisältyvät tiedot.

Onnistuneen ja tarkoituksenmukaisen hoidon edellytyksenä on asiakkaan esitietojen kartoittaminen ja kirjaaminen, joka tähtää asiakkaan terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä luottamuksellinen asiakassuhde. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tilastointia varten.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kun niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page